KAMERABEVAKNING

KAMERABEVAKNING

Kamerabevakning

NSGK Drift AB förvaltar bevakningskameror som har monterats i och i anslutning till fastigheter som ägs av Norrköping Söderköping Golfklubb. Om en plats är föremål för kamerabevakning framgår detta av skyltning på platsen. NSGK Drift AB behandlar dina personuppgifter om du blir filmad med en av dessa kameror. På denna sida beskrivs hur NSGK Drift AB i ett sådant fall behandlar dessa personuppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?
NSGK Drift AB är personuppgiftsansvarig för all kamerabevakning företaget förvaltar.

Laglig behandling
När vi behandlar dina personuppgifter sker detta enligt gällande lagstiftning. Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Vilka uppgifter behandlas?
Om du syns i en filmupptagning som har utförts av NSGK Drift ABs kameror utgör den filmsekvensen en personuppgift. Filmsekvensen är då en personuppgift som behandlas.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Syftet med den personuppgiftsbehandling som sker genom kamerabevakning är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brott, samt att säkerställa trygghet och ordning i offentliga lokaler.

När har vi rätt att behandla personuppgifter?
Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Norrköping Söderköping Golfklubb ska kunna fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
För bevakningskameror som är monterade inne i eller i anslutning till Norrköping Söderköping Golfklubbs byggnader hanteras dina personuppgifter av ansvarig personal. Dina personuppgifter lämnas endast till annan tredje part när detta behöver ske på grund av krav i lag.

Allmän handling
Film från NSGK Drift ABs bevakningskameror är en allmän handling. Vem som helst kan begära att få ta del av dessa filmer. Det sker dock alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen innan vi lämnar ut handlingar som innehåller personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Bevakningsfilm raderas efter 3 dagar.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter NSGK Drift AB behandlar om dig. Du kan komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att NSGK Drift AB begränsar sin behandling av dina personuppgifter. Förutsättningarna för rätten att kräva sådan begränsning framgår av Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning.

Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker, www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Säkerhet för dina personuppgifter
NSGK Drift AB arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Om du vill kontakta oss
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till vår kundtjänst 011-15 82 40. Du kan även mejla info@nsgk.se, vända dig direkt till reception eller skriva brev till oss:

NSGK Drift AB
Alsätersvägen 40
605 97 Norrköping