Nyheter

Kallelse Höstmöte

Välkommen på Höstmöte för Norrköping Söderköping Golfklubb

Tid & Plats:
Torsdag 28 november kl 18:00 i restaurangen på Hylinge

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av mötesordförande.

5. Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.

8. Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande.

9. Val av ombud till GDF-möte.

10. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Övriga frågor (information och diskussion).