Stadgar

Stadgar

Stadgar

STADGAR för Norrköping Söderköping Golfklubb,

som är en ideell förening, stiftad 1928 och med hemort i Norrköpings kommun.

Senaste revidering 30 mars 2021.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § ÄNDAMÅL
Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel, golfträning och friskvårdsaktiviteter i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

2 § SAMMANSÄTTNING
Golfklubben består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

3 § TILLHÖRIGHET M.M.
Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Östergötlands golfdistriktsförbund (GDF) samt Östergötlands Idrottsförbund (DF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDFeller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4a § BESLUTANDE ORGAN
Golfklubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4b § OFFICIELLT ORGAN
Golfklubbens officiella organ är klubbens hemsida på internet.

5 § FIRMATECKNING
Golfklubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en särskilt utsedd person eller flera.

6 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Golfklubbens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december.

7 § STADGETOLKNING
Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8 § STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9 § UPPLÖSNING AV GOLFKLUBBEN
För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

9 a § FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

GOLFKLUBBENS MEDLEMMAR

10 § MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen.

Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 2 stycket och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Medlem som vill vara aktiv och därmed kunna utnyttja klubbens golfbana måste ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben.

Innehav av spelrätt berättigar inte automatiskt till medlemskap i klubben.

Den som, utan att vara medlem, innehar ett spelrättsbevis kan ansöka om medlemskap enligt första stycket ovan. Av 13 a § nedan framgår att den som både är medlem och införd i spelrättsregistret får spela på golfbanan.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

11 § UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att hen mottagit skrivelse härom. Underlåter hen det, och styrelsen inte beviljar anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12 § UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF:s stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser.

Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

13 § MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem i golfklubben

* har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

* har rätt till information om klubbens verksamhet,

* skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte,

* får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,

* skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de

i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

* har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

13 a § SPELRÄTTIGHET

Rätt att spela på klubbens golfbana har

* Medlem som innehar spelrättsbevis och ej är passiv medlem,

* Juniormedlemmar,

* Medlem tillhörande kategorier som enligt årsmötets beslut får spela utan innehav av spelrättsbevis,

* Greenfeegäst

* Den som av annat skäl är berättigad till spel på banan.

13 b § SPELRÄTTSBEVIS
Ett spelrättsbevis upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Spelrättsbeviset skall utställas på personen i fråga (innehavaren av spelrättsbevis). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. (Max 2 100 spelrätter enligt nuvarande beslut)

Spelrättsregistret ska, för varje medlem som innehar spelrättsbevis, innehålla uppgifter om dennes namn, medlemsnummer (Golf-id) samt spelrättsbevisets nummer.

Närmare bestämmelser om spelrättsbevis och innehavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis – Norrköping Söderköping Golfklubb”.

Sådana bestämmelser fastställs av styrelsen.

14 § DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.
Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

DELAT ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höstmöte och ett vårmöte.

Höstmötet hålls före november månads utgång.
Vårmötet hålls före mars månads utgång.
Styrelsen bestämmer tid och plats för respektive möte.
Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast tre veckor före mötet kungöras i klubbens officiella organ samt via e-post.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast en vecka före höst- respektive vårmötet finnas tillgängliga, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

18 § BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
* Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

  • Beslut efter ja/nej-rop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

* Beslut enligt 8 och 9 §§ avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

* Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet).

* Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

* Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

* Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

* Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § VALBARHET
Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben.

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Den som är styrelseledamot/suppleant i golfklubben eller dess dotterbolag får inte väljas till revisor.

21 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1    Fastställande av röstlängd för mötet.

2    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3    Fastställande av föredragningslista.

4    Val av mötesordförande.

5    Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare

6    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7    Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.

8    Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande.

9    Val av ombud till GDF-möte.

10  Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.

11  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12  Övriga frågor (information och diskussion).

 

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1      Fastställande av röstlängd för mötet.

2      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3      Fastställande av föredragningslista.

4      Val av mötesordförande.

5      Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

6      Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret avseende såväl klubb som driftaktiebolag.

b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.

8      Revisionsberättelse för det senaste verksamhets- / räkenskapsåret.

9      Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11    Beslut om eventuellt arvode för styrelsen.

12    Val av

a) vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år;

b) övriga ledamöter för en tid av ett eller två år

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) revisor (alt. revisionsbyrå) jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;

f) val av föreningens representant vid aktiebolagets årsstämma för en tid av ett år (OBS! ej styrelseledamot eller suppleant i klubbens styrelse)

13   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14   Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om:

  1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran,
  1. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25 § och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27 § vid styrelsemöte som ska hållas, eller
  1. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via brev (poststämpel) eller e-post, och anslås på klubbens anslagstavla. Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och om beslutsförhet på extra årsmöte gäller vad som sägs i §§ 17,18 och

VALBEREDNING
23 § SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter och väljs av årsmötet. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION
24 § REVISION
Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper och bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

STYRELSE
25 § SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 6-8 övriga ledamöter samt 0-2 suppleanter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

26§ ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

* tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler;

* verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget;

* med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben;

* ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed;

* lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed;

* förbereda årsmöte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

27 § KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter och suppleanter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av på mötet valda justerare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

28 § ÖVERLÄMNANDE AV BESLUTANDERÄTTEN
Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.