Stadgar

Stadgar

Stadgar

för Norrköpings Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1928 med hemort Norrköping.

Senast reviderade 24 november 2011

IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé är att vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att:

• Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• Alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar,får vara med i förenings driven idrottsverksamhet

• Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar

• De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att

• Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Gällande från Riksidrotts mötet 1995)

§ 1 Ändamål

Norrköpings Golfklubb, NGK, har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé och härför ställa golfbana i Norrköping till deras förfogande. Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

§ 2 Sammansättning

NGK består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet mm

NGK är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom anslutna till Sveriges Riksidrotts förbund (RF). Klubben tillhör Östergötlands Golfdistrikts Förbund (GDF) samt Östergötlands Idrottsförbund (DF). Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGFs styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 4 Beslutande organ

NGKs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

NGKs firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

NGKs verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår frågan om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i mycket trängande fall av styrelsen.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överordnade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§ 9 Upplösning av NGK

För upplösning av Norrköpings Golfklubb krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av avgivna röster. I beslut om upplösning av NGK skall anges om klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas in till SGF.

§ 9a Förfogande över klubbens tillgångar

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av de röstande har gått med på beslutet.

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten härom. Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål och intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt § 11 stycke 2 och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt 15 kap. RFs stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fått avslaget på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

Medlem som vill vara aktiv och därmed kunna utnyttja klubbens golfbana måste inneha spelrätt och ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben.

Innehav av spelrätt berättigar inte automatiskt till medlemskap i klubben.

Medlem kan begära att få bli passiv medlem. Begäran prövas av styrelsen som fattar beslut i frågan. Passiv medlem äger ej rätt att spela på banan.

Genom beslut av årsmöte får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben.

Regler för hantering av spelrätt framgår av särskilt dokument, fastställt på årsmötet.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben får anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter han det och beviljar styrelsen inte honom anstånd skall han anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur golfklubben av annan anledning än att han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid skall beaktas om han tidigare tilldelats varning. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet. I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RFs stadgar om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i Norrköpings Golfklubb

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar

• har rätt till information om klubbens verksamhet

• skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben samt följa de i § 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut.

• får inte till annan överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet, undantaget spelrätten

• skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte

• har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben

• har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret

• skall vid övertagande av spelrätt erhålla spelrättsbevis

§ 13a Spelrätt

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt, dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen ifråga (spelrättsinnehavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte.

Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättsinnehavares skyldigheter finns i ”Regler för spelrätter hos NGK”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

§ 14 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten. Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 15 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Vårmöte hålls före mars månads utgång och höstmöte före november månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast 30 dagar före årsmöte tillsändas medlemmarna via brev (en per hushåll) eller e-post, om sådan är anmäld och anslås på klubbens anslagstavla. Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på vårmötet.

Verksamhetsplan med budgetförslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast 1 vecka före höstmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på höstmötet.

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av vårmöte/höstmöte

Såväl medlem som styrelse får avge förslag till ärenden att behandlas av beslutande möten. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före dessa möten. Styrelsen skall till mötena avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 17 Rösträtt samt yttranderätt och förslagsrätt

Rösträtt på beslutande möten har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år samt hedersledamöter.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, SGF, GDF har yttranderätt på mötet.

§ 18 Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nej rop eller efter omröstning om sådan begärs. Beslut efter ja/nej rop är fattat med acklamation.

Beslut enligt § 8 och § 9 avgörs med där angiven röstmajoritet.

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster. Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske slutet om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötesordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet

Valbar till golfklubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben. Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben. Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Den som är styrelseledamot i klubben eller des dotteraktiebolag får inte väljas till revisor i klubben.

§ 21 Ärenden vid vårmöte och höstmöte

Vid vårmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Mötesfunktionärer:

a) Val av mötesordförande.

b) Val av två personer jämte mötesordförande justera mötets protokoll.

c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

5. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

6. Vartannat år val av klubbens ordförande för en tid av två år.

Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen jämte suppleanter för en tid av två år.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret avseende såväl klubb som driftaktiebolag.

8. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret avseende

såväl klubb som driftaktiebolag.

9. Revisionsberättelsen för det senaste verksamhet-/ räkenskapsåret.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid på ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14. Val av representanter att företräda klubbens aktier vid driftaktiebolagets bolagsstämma. (OBS! ej styrelseledamot eller suppleant i NGKs styrelse)

15. Övriga frågor.

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Mötesfunktionärer:

a) Val av mötesordförande.

b) Val av två personer jämte mötesordförande justera mötets protokoll.

c) Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare.

5. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.

6. Val av valberedning för en tid av 1 år, varav en person är sammankallande.

7. Val av ombud till GDF-möte.

8. Fastställande av årsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får endast fattas om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§ 22 Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om:

1. en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.

2. antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i 25§ och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt 27§ vid styrelsemöte som ska hållas, eller

3. det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall 14 dagar före årsmöte tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt, beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17, 18 och 19.

VALBEREDNING

§ 23 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och 2-4 övriga ledamöter och väljs av årsmötet.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst halva antalet ledamöter begär det. Valberedningen skall fyra veckor före vårmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

REVISION

§ 24 Revision

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan klubbens vårmöten granska styrelsens arbete.

Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Styrelsens årsredovisning (balans- och resultaträkning) med specifikationer och notanteckningar skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före vårmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionsed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före vårmötet.

STYRELSE

§ 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 6-8 övriga ledamöter samt 2 suppleanter.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant i den ordning de blivit valda. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i den ordning de blivit valda.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot kan efter beslut i styrelsen ges yttrande och förslagsrätt.

§ 26 Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen NGK:s beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för överordnade och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intresse.

Det åligger styrelsen särskilt att

• Tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler

• Verkställa av årsmöte fattade beslut inom ramen för av årsmöte fastställd budget

• Med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben

• Ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed

• Lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionsed

• Förbereda vårmöte och höstmöte

Ordförande är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordförande eller annan inom styrelsen som styrelsen utser träda in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 27 Kallelse, beslutsförande och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordförande. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och

av en justeringsman. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras kalenderårsvis i nummerföljd.

§ 28 Överlämnande av beslutanderätten

Styrelsen får överlämna sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, projekt- eller arbetsgrupp i klubben, enskild medlem eller anställd samt i vissa frågor till driftaktiebolagets ledning.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen om beslut som har principiell eller prejudicerande natur.