Miljöpolicy

Miljöpolicy

Det övergripande målet med Norrköping Söderköping GK:s verksamhet är att våra medlemmar och gäster får de bästa möjliga förutsättningar för att kunna utöva golfsport.

Alla har till uppgift att medverka till en allmänt förbättrad miljö enligt Agenda 21 och enligt gällande svensk miljölagstiftning. Golfsporten ligger väl framme i många aktiviteter. För bidra till en allmänt förbättrad miljö är det angeläget att vår golfklubb eftersträvar att bedriva sin verksamhet med största möjliga hänsyn till miljön.

NSGK ska ta sin del av ansvaret för hushållningen med resurser och skyddet av miljön. Golfklubbens miljöarbete ska utformas inom ramen för gällande miljölagstiftning, SGF:s riktlinjer för miljödiplomering och klubbens verksamhetsidé och bygger på följande principer:

Norrköping Söderköping GK ska:

 • Ta hänsyn till miljön, vilket ska ingå som en naturlig del av vårt arbete och ingå i all verksamhet. Vårt miljöarbete och vår miljöhänsyn ska i takt med ny teknik och kunskap kontinuerligt utvecklas och förbättras.
 • Verka för att alla medlemmar och ställa krav på att alla anställda ska känna till denna miljöpolicy, ska vara väl förtrogna med och ha möjlighet att påverka mål och handlingsprogram för klubbens miljöarbete. Medlemmarna och de anställda ska vara medvetna om sitt eget ansvar att omsätta programmet i praktisk handling.
 • Sträva efter och ställs krav på hänsyn till miljön samt att uppnå ständiga förbättringar genom val av produkter, material och arbetsmetoder jämsides med att beakta funktions-, säkerhets och arbetsmiljökrav för att främja en bra miljö.
 • Minska förbrukningen av ändliga naturresurser genom återanvändning och hushållning.
 • Främja, bevara och om möjligt förbättra möjligheterna för biologisk mångfald på vår bana.
 • Främja att natur och kulturområden på banan skyddas och vårdas.
 • Minska utsläppen av föroreningar och skadliga ämnen i naturen i samband med resor,  transporter och skötsel av banan. Miljökonsekvenser av viktigare och/eller mer omfattande åtgärder och beslut skall belysas i ett tidigt skede.
 • Främja miljömedvetandet hos medlemmarna och anställda genom utbildning, information och praktisk handling. Alla medlemmar och anställda skall ha möjlighet att påverka mål och handlingsprogram för NSGK:s miljöarbete.
 • Uppmana leverantörer och konsulter att följa NSGK:s miljöpolicy. Ett aktivt och för vår verksamhet relevant miljöarbete ska utgöra en merit vid affärskontakter. Vid inköp och upphandling skall hänsyn till miljön vägas in.
 • Införa ett miljöledningssystem med handlingsprogram och en miljöplan för att miljösäkra verksamheten.
 • Årligen följa upp miljöarbetets resultat. som skall redovisas öppet. Miljöarbetet revideras som en grund för ständiga förbättringar.