Nyheter

Kallelse och föredragningslista till Höstmötet

Välkomna till Höstmötet den 28 november kl 18:00 på Stadiums huvudkontor.
(Norra Promenaden 63, Norrköping)

Föredragningslista

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
 7. Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande.
 8. Val av ombud till GDF-möte.
 9. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Övriga frågor (information och diskussion).

Övriga handlingar till höstmötet kommer finnas tillgängliga på Hylinge och Klinga samt under medlemssidorna på hemsidan fr.o.m. 20 November 2017.