Nyheter

Höstmöte 22 november

Höstmöte med föredragningslista

Välkomna till Höstmötet den 22 november kl 18:00 i Bistron på Hylinge.

Övriga handlingar till höstmötet kommer finnas tillgängliga på Hylinge och Klinga samt under medlemssidorna på hemsidan fr.o.m. torsdag 15 november 2018.

Föredragningslista:

1  Fastställande av röstlängd för mötet.
2  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3  Fastställande av föredragningslista.
4  Val av mötesordförande.
5  Anmälan om av styrelsen utsedd sekreterare
6  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7  Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
8  Val av valberedning för en tid av ett år, varav en person är sammankallande.
9  Val av ombud till GDF-möte.
10 Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och
räkenskapsåret för såväl klubb som driftaktiebolag.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12 Övriga frågor (information och diskussion).